Regulamin sklepu

1.    Postanowienia ogólne

1.1    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) BORN86 sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku (46-200) przy ul. Mickiewicza 16/18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kluczborku pod numerami: NIP 7511780971, 
KRS 0000783740, ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2    Niniejszy regulamin określa:

1.2.1    rodzaje i zakres świadczonych usług,

1.2.2    warunki świadczenia usług,

2.    Definicje

2.1    Serwis – aplikacja webowa (platforma internetowa) dostępna za pośrednictwem sieci publicznej.

2.2    Usługodawca – BORN86 sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku.

2.3    Usługobiorca – osoba, która dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Serwisu born86.pl

2.4    Strony umowy – Usługodawca i Usługobiorca, zwani dalej łącznie Stronami.

2.5    Sprzedawca – BORN86 sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku.

2.6    Sklep Internetowy – Serwis www.born86.pl prowadzony przez BORN86 sp. z o.o. za pośrednictwem, którego można nabyć towary.

2.7    Klient – osoba fizyczna wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość określonego towaru lub związana taką umową ze Sprzedawcą.

2.8    Gość – Klient dokonujący zakupów bez logowania.

2.9    Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu www.born86.pl

2.10    Marka BORN86 – pod pojęciem marki BORN86 na gruncie niniejszego Regulaminu rozumiane są wszystkie towary Sprzedawcy wprowadzone do sprzedaży w Sklepie Internetowym, niezależnie od znaku towarowego jakim oznaczone są w/w towary.

 

3.    Świadczone usługi

3.1    Usługa informacyjna – polega na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu żądanych przez Usługobiorcę, a także danych proponowanych przez Usługodawcę, w tym dane dopasowane do zainteresowań Usługobiorcy.

3.2    Usługa komunikacyjna – polega na umożliwieniu Stronom komunikowania się na indywidualne żądanie Usługobiorcy za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym m.in. składanie reklamacji, a także przysyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych zamówionych przez Usługobiorcę.

3.3    Usługa Transakcyjna – polega na sprzedaży towarów pod marką BORN86, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.    Warunki świadczenia usługi

4.1    Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2    Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.3    Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

4.3.1    powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4.3.2    niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

4.3.3    naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

4.4    W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4.5    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Usługodawcy.

4.6    Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

4.7    W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

4.7.1    najnowsza dostępna wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,

4.7.2    monitor o rozdzielczości 1280x720 px,

4.7.3    włączona obsługa Cookies i Java Script.

4.8    W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt. 4.7, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

5.    Usługa informacyjna

5.1    Rozpoczęcie świadczenia usługi – Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w Regulaminie bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

5.2    Zakres usługi – Usługa informacyjna jest świadczona przez Usługodawcę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i dotyczy promowania towarów sprzedawanych pod marką BORN86 drogą elektroniczną w ramach prowadzonego Serwisu internetowego.

5.3    Zakończenie świadczenia usługi – Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. 

6.    Usługa komunikacyjna 

6.1    Rozpoczęcie świadczenia usługi – Usługobiorca z chwilą złożenia zapytania Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego inicjuje komunikację, a Usługodawca jest uprawniony do udzielania informacji zwrotnej zawierającej treści marketingowe.

6.2    Zakres usługi – Usługa komunikacyjna jest świadczona przez Usługodawcę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i dotyczy promowania towarów sprzedawanych pod marką BORN86, które to towary mogą być też sprzedawane przez innych przedsiębiorców współpracujących z Usługodawcą.

6.3    Zakończenie świadczenia usługi – Usługa jest zakończona z chwilą zakończenia komunikacji przez którąkolwiek ze Stron bez podania przyczyn. 

7.    Usługa transakcyjna Sklepu Internetowego 

7.1    Rozpoczęcie świadczenia usługi – Umowa o świadczenie usługi transakcyjnej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia towarów przyciskiem „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia rejestracji zamówienia na adres mailowy Klienta wskazany w formularzu zamówienia. 

7.1.1    W odniesieniu do Klientów dokonujących zamówień telefonicznych z chwilą ustnego potwierdzenia zamówienia towarów oraz przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia rejestracji zamówienia na adres mailowy Klienta wskazany podczas rozmowy telefonicznej z sprzedawcą. 

7.2    Zakres usługi – W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz telefonicznie poprzez kontakt telefoniczny. Klient może nabywać towary za pośrednictwem Konta lub bez logowania do Konta → jako Gość. 

7.3    Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w: Chorwacji, Czechach, Niemczech, Łotwie, Słowacji i Słowenii.

7.4    Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

7.5    Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów przed dokonaniem w/w zmian. 

7.6    Składanie zamówień w Sklepie Internetowym:

7.6.1    Klient dokonuje wyboru towaru (towarów) zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej oferty – wskazując, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”.

7.6.2    Klient dokonujący zamówienia telefonicznego wskazuje cechy, o których mowa w pkt. 8.6.1 pracownikowi Sklepu Internetowego.

7.6.3    Zakończenie wyboru towaru (towarów)  następuje z chwilą wyboru przycisku „PRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA” 

7.6.4    Skorzystanie z opcji obniżenia ceny np. poprzez użycie kodu rabatowego możliwe jest poprzez wpisanie kodu rabatowego w polu „WPROWADŹ KOD RABATOWY” i zatwierdzenie przyciskiem „PRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA”.

7.6.5    W celu złożenia zamówienia Klient proszony jest o podanie danych zgodnie z poniższymi zasadami:

a)    w przypadku dokonywania zakupów jako Gość danych umożliwiających realizację zamówienia;

b)    w przypadku Klientów dokonującego zakupów za pomocą Konta dane do realizacji zamówienia zostaną pobrane automatycznie z Konta. Klient ma możliwość wskazać inny adres do wysyłki zamówienia.

7.6.6    Podczas składania zamówienia Klient wybiera sposób płatności oraz dostawy.

7.6.7    Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia. 

7.6.8    Za pomocą przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” Klient zatwierdza zamówienie towaru (towarów). Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

7.7    Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „ZAMÓW”. Cena widoczna po wybraniu opcji „ZAMÓW” uwzględnia ewentualne obniżenie ceny uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.

7.8    Składanie zamówień telefonicznych:

7.8.1    Podczas zamówień składanych drogą telefoniczną czynności wskazane w punkcie 8.6 wykonuje pracownik Sprzedawcy, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.

7.9    Składanie zamówień w Sklepie Internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych, określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Serwisu. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy sprzedawcy, które wskazane są na stronie Serwisu w stopce pod hasłem – Kontakt.

7.10    Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień.

7.11    W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta (o ile jest to możliwe) ze wskazaniem przyczyny odmowy.

7.12    Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, towar zamówiony przez Klienta może nie być dostępny. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji całego zamówienia, jego wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty – info @ born86.pl (usunąć spacje).

7.13    Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia lub w przypadku zakupów dokonywanych przez Konto na adres e-mail podany w danych konta. W treści Klient otrzyma numer zamówienia, potwierdzenie ilości towarów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania w/w potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia u Sprzedawcy – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze sprzedawcą.

7.14    Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym w zakresie realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji konta klienta w sklepie,  w przypadku zamówienia składanego telefonicznie podanego pracownikowi sprzedawcy, tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

7.15    Warunki płatności i wysyłki towaru:

7.15.1    Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

7.15.1.1    za pobraniem – to jest gotówką lub kartą płatniczą (w zależności od metod płatności akceptowanych przez dostawcę towaru) w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem);

7.15.1.2    w formie przedpłaty:
A) płatność on-line np. przelewem bankowym lub kartą kredytową. Płatność on-line realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz Paypal.
B) płatność na nasze konto bankowe dowolną metodą na konto Nestbank  68 1870 1045 2078 1071 6945 0001 zawierając numer zamówienia w tytule przelewu. 

7.15.2     Jeśli płatność on-line nie powiodła się:

7.15.2.1    Klient dokonujący zakupów jako Gość może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport.

7.15.2.2    Klient dokonujący zakupów przy pomocy Konta klienta może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport. Klient może również dokonać zmiany formy płatności poprzez swoje Konto w sklepie. 

7.15.3    W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 5 dni roboczego od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

7.15.4    Sprzedawca publikuje – na podstronie przedstawiającej dany towar, a także w „koszyku” po dodaniu do niego towaru – informację o planowanym czasie wysyłki, tj. czasie realizacji zamówienia czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

7.15.5    Zamówione towary są dostarczane: za pośrednictwem kuriera GLS, Pocztex Kurier lub Paczkomatów InPost. W przypadku wyboru odbioru osobistego, adresem odbioru jest: BORN86 sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, ul. Mickiewicza 16/18

7.15.6    Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia, dostępne formy transportu towaru wraz z aktualną ceną zamieszczone są na stronie w stopce w sekcji „Koszyk” oraz są wyświetlane każdorazowo na każdym etapie finalizacji zamówienia.

7.16    Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru / Reklamacja:

7.16.1    Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy.

7.16.2    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy:

7.16.2.1     Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy. Procedura reklamacyjna / zwrotowa jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

7.16.2.2    Reklamację lub chęć zwrotu należy składać w siedzibie sklepu, pisemnie na adres sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego info @ born86.pl (usunąć spacje).

7.16.3    Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy  w oznaczonym terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.

7.16.4    Klient może zwrócić przedmiot zamówienia: 

7.16.4.1    Poda adresem BORN86 sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16/18 poprzez przekazanie towarów. 

7.16.4.2    poprzez wysyłkę towarów na adres BORN86 sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16/18 z dopiskiem „ODSTĄPIENIE” lub „REKLAMACJA”. Dopisek należy napisać na kartce i umieścić w paczce.

7.16.5    Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta),  nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub sposobu odbioru zamówionego towaru.

7.16.6    Podczas zwrotu zamówienia w pod adresem firmy niezbędne jest podanie numeru zamówienia. 

7.16.7    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony pod adresem sprzedawcy nie ponosi on żadnych kosztów. Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.

7.16.8    W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, Klient winny jest wysłać informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w pkt. 8.16.1. Po otrzymaniu w/w informacji Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, w przypadku oświadczenia złożonego drogą elektroniczną odpowiedź nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku oświadczeń złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej odpowiedź nastąpi za pomocą poczty elektronicznej na maila wskazanego w korespondencji lub zamówieniu. 

7.16.9    Zgodnie z art. 38 pkt  3 i pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

7.16.10    W przypadku odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.16.11    Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży.

7.16.12    W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy, wiadomości mailowej lub liście. W przypadku płatności on-line (za pomocą Przelewy24 czy Paypal) środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

7.16.13    Formularze zwrotu / reklamacji znajdują się pod następującymi adresami:
A) ODSTĄPIENIE / REKLAMACJA PDF
B) ODSTĄPIENIE / REKLAMACJA DOC

7.16.14    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

8    Postanowienia końcowe

8.1    Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. 

8.2    Usługodawca ma prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu i w takim przypadku jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy (Klienta lub/i Posiadacza Konta w sklepie) o dokonanych zmianach z wykorzystaniem  środków komunikacji elektronicznej poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie Serwisu. W przypadku braku sprzeciwu Usługobiorcy w terminie 14 dni, wiążące dla Stron jest nowe brzmienie Regulaminu. 

8.3    W sprawach nieuregulowanych w niemniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

8.4    Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.